President là gì? Tìm hiểu về nhiệm vụ và quyền hạn của President

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:00:00 +07:00
President là gì? President là thuật ngữ để chỉ người có vị trí cao nhất trong một tổ chức hoặc địa phận, lãnh thổ nào đó. Ở một số quốc gia, President là từ để nói về người lãnh đạo chính phủ. Tại Hoa Kỳ và một số nước Cộng Hòa dân chủ, President là tổng thống. Dù ở đâu, President đều là vị trí quan trọng, nắm giữ vai trò then chốt và không thể thiếu của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.

1. President là gì?

President là từ tiếng Anh có nghĩa là chủ tịch hoặc tổng thống. Trong doanh nghiệp, President là từ để chỉ người lãnh đạo cao nhất của một tổ chức. Trong chính trị, President thường được sử dụng để chỉ người đứng đầu một quốc gia, chính phủ, có quyền lực lớn và chịu trách nhiệm lãnh đạo.

Định nghĩa President là gì? President có nghĩa là chủ tịch hoặc tổng thống
Định nghĩa President là gì? President có nghĩa là chủ tịch hoặc tổng thống

Danh từ President thường được sử dụng với các nghĩa thông dụng sau đây:

 • Tổng thống - theo nghĩa Anh - Mỹ. (của một nước)

 • Chủ tịch (buổi họp, hội nước… )

 • Hiệu trưởng (trường học)

 • Thống đốc, thống sứ (của nước thuộc địa)

 • Thống đốc, chủ tịch - theo nghĩa Anh - Mỹ (của ngân hàng, doanh nghiệp…)

Các danh từ khác liên quan đến President là gì?

 • Vice president: Phó giám đốc

 • Acting president: Quyền chủ tịch - quyền thống đốc

 • President over sth: Chủ trì cái gì - điều khiển cái gì.

Các ví dụ phổ biến của từ President:

 • Boris Yeltsin was Russia’s first democratically elected president.

 • The former president has agreed to act as an intermediary between the government and rebels.

 • The country’s president is seeking to mend relations with the United States.

 • She is Ireland’s first woman president.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của President là gì?

Trong lĩnh vực chính trị, President là nguyên thủ quốc gia, là người đứng đầu nhà nước và thay mặt cho đất nước về đối nội, đối ngoại. Ở các nước khác nhau, nguyên thủ quốc gia có thể là chủ tịch nước, tổng thống, vua, nữ hoàng…

Sự khác nhau của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới phụ thuộc vào hình thức chính thể của nhà nước đó dẫn đến nhiệm vụ và quyền hạn của President cũng có phần khác nhau.

2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của President đối với đất nước

Ở Việt Nam, Nhiệm vụ và quyền hạn của President là gì? Ở Việt Nam nguyên thủ quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Công bố Hiến pháp, luật, và pháp lệnh là trách nhiệm của Chủ tịch nước. Nếu Chủ tịch nước không đồng ý với một pháp lệnh sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét và tán thành, quyết định sẽ được đưa ra tại kỳ họp gần nhất.

 • Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, và bãi nhiệm các vị trí như Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, cũng như các thành viên khác của Chính phủ dựa trên nghị quyết của Quốc hội.

 • Đề xuất Quốc hội thực hiện bầu, miễn nhiệm, và bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quyết định của Quốc hội.

 • Quyết định về tặng thưởng, nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, hoặc tước quốc tịch Việt Nam đều nằm trong thẩm quyền của Chủ tịch nước.

 • Chủ tịch nước đóng vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Quyết định về phong, thăng, giáng quân hàm, cũng như bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ được đưa ra dựa trên quyết định của Quốc hội.

 • Chủ tịch nước cũng có thẩm quyền tiếp nhận và cử đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài, và quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế theo quyết định của Quốc hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của President với mỗi quốc gia, tổ chức sẽ có phần khác nhau
Nhiệm vụ và quyền hạn của President với mỗi quốc gia, tổ chức sẽ có phần khác nhau

Trong doanh nghiệp, nhiệm vụ và quyền hạn của President là gì? Quyền và nghĩa vụ của President trong doanh nghiệp là:

 • Đặt mục tiêu và quản lý hiệu suất: Xây dựng mục tiêu kinh doanh và theo dõi hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo được kết quả mong muốn.

 • Lãnh đạo chiến lược: Xây dựng và thúc đẩy chiến lược tổng thể của tập đoàn và tổ chức để đạt được mục tiêu và tầm nhìn kinh doanh.

 • Quản lý tài chính: Quyết định về các khoản chi ngân sách cho các hạng mục chi tiêu, đầu tư và chiến lược tài chính.

 • Quản lý hoạt động kinh doanh: Kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp xem đã đi đúng hướng chưa, hiệu quả bao nhiêu và còn những sai sót gì cần khắc phục sớm.

 • Xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo: Đào tạo, bổ nhiệm và giữ chân các cấp quản lý, lãnh đạo cao cấp trong tập đoàn, doanh nghiệp để tổ chức ổn định và phát triển mạnh mẽ.

 • Đại diện, đàm phán và ký kết hợp đồng: Đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào các sự kiện, cuộc họp, gặp mặt quan trọng với các bên như cổ đông, đối tác và cơ quan quản lý.

 • Tổ chức và thay đổi cơ cấu tổ chức: Chủ tịch của một doanh nghiệp, tập đoàn có quyền thay đổi lại cơ cấu tổ chức hay thực hiện các thay đổi liên quan đến tổ chức để tăng hiệu quả hoạt động và hiệu suất công việc.

President trong doanh nghiệp cũng nắm giữ vai trò rất quan trọng
President trong doanh nghiệp cũng nắm giữ vai trò rất quan trọng

3. Phân biệt President với Chairman trong doanh nghiệp

Sự khác nhau giữa Chairman với President là gì? Cả Chairman và President khi dịch sang tiếng Việt đều có nghĩa là chủ tịch. Tuy nhiên, President sẽ là từ chỉ chủ tịch tập đoàn, còn Chairman là từ chỉ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.

Nhiều người thường nhầm lẫn khái niệm giữa President với Chairman
Nhiều người thường nhầm lẫn khái niệm giữa President với Chairman

Thông thường, Chairman là “chủ tịch” của hội đồng mà mọi thành viên đều ngang hàng nhau. Còn President sẽ là người đứng đầu tổ chức có tính phân cấp hơn. President sẽ tập trung chủ yếu vào việc phát triển hiệu quả công ty, tổ chức, còn Chairman sẽ ưu tiện lợi thế để đảm bảo lợi nhuận tốt cho cổ đông hơn.

Chairman sẽ là người người đứng đầu hội đồng quản trị (Board of directors - BOD) và thay mặt đại diện cho các cổ đông, những người đã đầu tư cho công ty bằng cách mua trái phiếu và cổ phiếu. President có thể đồng kiêm luôn vị trí CEO hoặc không, tùy thuộc vào bộ máy điều hành của từng công ty, doanh nghiệp.

Trên thực tế, điểm khác nhau của Chairman với President là gì sẽ được phân biệt qua một số đặc điểm như:

Tiêu chí

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Chairman)

Tổng giám đốc (President)

Lãnh đạo chiến lược

- Xây dựng và thúc đẩy chiến lược toàn cầu của tổ chức.

- Đóng vai trò chủ đạo trong quá trình đề xuất và thực hiện chiến lược kinh doanh.

Quản lý Hội đồng quản trị

- Chủ trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị và đảm bảo sự hiệu quả của quyết định hội đồng.

- Thường không có quyền biểu quyết trong Hội đồng Quản trị, nhưng có thể tham gia đưa ra ý kiến.

Đại diện cao cấp

- Đại diện cao cấp của tổ chức trước cổ đông và trong các sự kiện quan trọng.

- Thường đại diện cho tổ chức trong các sự kiện quan trọng và đối thoại với cổ đông.

Quyết định chiến lược

- Có tầm nhìn chiến lược và thúc đẩy sự thay đổi cấu trúc và chiến lược.

- Tham gia vào quá trình đưa ra quyết định chiến lược và thực hiện chúng trong hoạt động hàng ngày.

Quản lý đội ngũ

- Có thể tham gia vào việc bổ nhiệm và loại bỏ Tổng giám đốc.

- Bổ nhiệm, quản lý, và thúc đẩy sự phát triển của các lãnh đạo cấp cao trong tổ chức.

Quản lý tài chính

- Thường không tham gia vào quản lý tài chính hàng ngày.

- Thường có thẩm quyền quyết định về ngân sách và chiến lược tài chính.

Quản lý nhân sự

- Thường không tham gia vào các quyết định nhân sự chi tiết.

- Quản lý và lãnh đạo đội ngũ nhân sự, thực hiện các quyết định nhân sự.

Thực hiện chiến lược

- Thường không chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện chiến lược.

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện chiến lược và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Tạo ra sự thúc đẩy

- Thường tạo ra sự ổn định và liên tục trong lãnh đạo.

- Có thể mang lại sự đổi mới và thay đổi khi cần thiết.

Tổng thể lại, Để hiểu President là gì, bạn cần nắm rõ ngữ cảnh sử dụng của từ. President thường được hiểu là từ chỉ người giữ vị trí cao nhất trong một tổ chức, quốc gia hoặc lãnh thổ cụ thể nào đó. Ở Mỹ, từ president thường được dùng để chỉ người lãnh đạo quốc gia là tổng thống hoặc lãnh đạo ngân hàng, hiệu trường trường học. Trong doanh nghiệp, President là vị trí quan trọng, lãnh đạo đội ngũ quản lý để dẫn doanh nghiệp đi đến thành công.

Xem thêm:
Bài viết liên quan
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »
Top 7 chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng ao ước nhận được

Top 7 chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng ao ước nhận được

Chế độ đãi ngộ là gì? Có thể nói, với bất cứ người lao động nào, những đãi ngộ ngoài lương chính là chìa khóa để níu chân họ ở lại với doanh nghiệp. Cùng job3s khám phá ngay 7 đãi ngộ mà bất cứ nhân viên nào cũng mong muốn có được. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện đãi ngộ, cũng đồng thời là thông tin để người lao động có thể tìm được môi trường làm việc tối ưu nhất.
Xem thêm »
Quản trị nhân sự là gì? Khám phá tiềm năng, nắm bắt cơ hội

Quản trị nhân sự là gì? Khám phá tiềm năng, nắm bắt cơ hội

Với bất cứ doanh nghiệp nào, chuyên viên quản trị nhân sự cũng là vị trí không thể thiếu. Vị trí này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả của nguồn nhân lực, từ đó thúc đẩy hiệu suất làm việc, đưa doanh nghiệp vận hành ổn định và phát triển. Mời bạn cùng job3s khám phá các đặc điểm, vai trò cũng như tiềm năng, cơ hội của ngành này.
Xem thêm »
Định biên nhân sự là gì? Nguyên tắc và cách tính đúng chuẩn

Định biên nhân sự là gì? Nguyên tắc và cách tính đúng chuẩn

Nhân sự là nguồn lực, là tài nguyên chính của doanh nghiệp. Nắm rõ định biên nhân sự là gì rất quan trọng. Đây là một khía cạnh đặc biệt với lĩnh vực quản trị nhân sự. Thông qua định biên đúng chuẩn, doanh nghiệp sẽ tối ưu được nguồn nhân lực, từ đó vận hành hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên nhân sự.
Xem thêm »
Mách bạn những lời chào khi mới vào nhóm công ty giúp ghi điểm tối đa

Mách bạn những lời chào khi mới vào nhóm công ty giúp ghi điểm tối đa

Lời chào khi mới vào nhóm công ty rất quan trọng với mỗi cá nhân. Vì nó có thể ấn định các góc nhìn khác nhau của đồng nghiệp về bạn trong suốt thời gian làm việc chung. Bạn chuẩn bị gia nhập một công ty, bộ phận mới? Hãy cùng job3s tìm hiểu vài bí kíp để tạo ấn tượng ngay ngày đầu thật hiệu quả qua bài viết sau đây.
Xem thêm »
Imposter syndrome là gì? Khắc phục ngay hội chứng này nếu không muốn sự nghiệp thụt lùi

Imposter syndrome là gì? Khắc phục ngay hội chứng này nếu không muốn sự nghiệp thụt lùi

Imposter syndrome là gì? Trước những áp lực trong cuộc sống, không ít người mắc phải những chứng bệnh về tâm lý. Trong đó phải kể đến hội chứng kẻ mạo danh, tên tiếng Anh là imposter syndrome. Hội chứng này khiến người bệnh luôn ngờ vực về bản thân và thường xuyên rơi vào trạng thái u uất, phiền muộn. Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết hơn về imposter syndrome là gì và cách khắc phục hội chứng này.
Xem thêm »
Điều Dưỡng Học Mấy Năm? Những Điều Cần Biết Về Ngành Điều Dưỡng Trước Khi Học

Điều Dưỡng Học Mấy Năm? Những Điều Cần Biết Về Ngành Điều Dưỡng Trước Khi Học

Ngành điều dưỡng học mấy năm là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm trong thời điểm hiện nay, thu nhập cũng ở mức tương đối ổn định. Do đó, nhu cầu theo học của sinh viên khá cao.
Xem thêm »
Giờ hành chính là gì? Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

Giờ hành chính là gì? Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

Giờ hành chính là gì? Bạn vẫn thường nghe nhắc đến giờ hành chính trong các chế độ làm việc, lao động tại nước ta. Thế nhưng, bạn có thực sự hiểu giờ hành chính là gì? Làm việc khung giờ hành chính có lợi ích và khó khăn gì? Bài viết hôm nay, mời bạn hãy cùng job3s đi khám phá chi tiết để hiểu thêm về khái niệm đặc biệt này.
Xem thêm »
Ngành kinh tế học những môn gì? Có dễ xin việc không?

Ngành kinh tế học những môn gì? Có dễ xin việc không?

Tại Việt Nam, mặc dù kinh tế học không phải là một ngành mới nhưng không ít người băn khoăn: ngành kinh tế học những môn gì hoặc học ngành kinh tế ra làm gì. Trên thực tế, những kiến thức lẫn kỹ năng học được trong ngành kinh tế sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường. Job3s sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về ngành học này để bạn nắm rõ hơn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat