Tờ rời bảo hiểm xã hội là gì? Mất tờ rời có sao không?

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Ba, 09/04/2024 07:01:00 +07:00
Tờ rời bảo hiểm xã hội là gì? Có thể hiểu tờ rời là giấy tờ xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động. Mất tờ rời bảo hiểm xã hội có thể gây khó khăn cho người lao động trong việc không thể hoàn thành thủ tục chốt sổ BHXH và không nhận được một số quyền lợi quan trọng khác.

1. Tờ rời bảo hiểm xã hội là gì?

Hiện tại, vẫn chưa có quy định cụ thể định nghĩa "tờ rời bảo hiểm xã hội là gì" tuy nhiên dựa vào Công văn 1949/BHXH-CST năm 2011 về việc bảo quản và sử dụng tờ rời sổ bảo hiểm xã hội hàng năm của Bảo hiểm xã hội TP.HCM và Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mẫu sổ bảo hiểm xã hội, có những quy định sau đây:

 • Tờ rời quá trình đóng BHXH liên kết với sổ bảo hiểm xã hội, ghi chép quá trình đóng BHXH của người tham gia và việc nhận các chế độ BHXH. Cụ thể, tờ rời hàng năm được cấp sau mỗi năm khi người lao động đóng BHXH; BHTN. Nó là căn cứ để xác nhận việc tham gia BHXH; BHTN đã được người lao động nộp đủ tiền tính đến 31/12 của năm tài chính.
 • Tờ rời chốt sổ được cấp khi người tham gia tạm ngừng đóng BHXH để bảo lưu thời gian đóng hoặc khi di chuyển ra ngoài địa bàn của tỉnh để giải quyết các chế độ BHXH và BHTN.

Vậy tờ rời bảo hiểm xã hội là gì và nó giống hay khác sổ bảo hiểm xã hội? Theo Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015, sổ bảo hiểm xã hội bao gồm phôi sổ BHXH và các tờ rời. Sổ này được cấp cho từng người tham gia bảo hiểm xã hội để theo dõi việc đóng và hưởng các chế độ BHXH, cũng như để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Tóm lại, tờ rời là một phần không thể thiếu nằm trong sổ BHXH.

ý nghĩa tờ rời bảo hiểm xã hội là gì
Tờ rời bảo hiểm xã hội là gì? Nó là giấy tờ xác nhận quá trình đóng BHXH của người lao động

2. Nội dung ghi trên trang tờ rời sổ BHXH

Nội dung có trong tờ rời bảo hiểm xã hội là gì? Dựa trên quy định của Điều 4 trong Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015, nội dung được ghi theo mẫu tờ rời bảo hiểm xã hội như sau:

 • Tiêu đề: "QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI"

 • Thông tin quản lý người tham gia BHXH:

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số sổ: Tuân theo quy định tại Tiết c, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 4.

- Số thứ tự (số tờ): Ghi ở cuối dòng "ngày, tháng, năm sinh", theo số tự nhiên "Tờ 1", "Tờ 2", ... "Tờ n". Trong trường hợp cấp lại sổ BHXH hoặc chỉ cấp lại tờ rời sổ BHXH, áp dụng quy định tại Tiết 2.5.1, Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 5.

 • Quá trình đóng BHXH (phân thành 05 cột):

+ Cột 1, cột 2 “Từ tháng năm”, “Đến tháng năm”: Ghi thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện của người tham gia mà không có thay đổi về các yếu tố như: cấp bậc, chức danh nghề nghiệp, công việc, đơn vị làm việc, nơi làm việc, và tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện. Đồng thời ghi cả khoảng thời gian đóng BHTN đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Cột 3 “Diễn giải”:

+)Trường hợp tham gia BHXH bắt buộc ghi: Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc; tên đơn vị; nơi làm việc.

+) Đối với người tham gia theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, ghi chi tiết về tiền lương đóng quỹ HT, TT; ÔĐ, TS; TNLĐ, BNN; BHTN.

+) Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, ghi thông tin về việc tham gia BHXH tự nguyện và thu nhập đóng quỹ HT, TT.

+) Đối với người tham gia đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, ghi thông tin về quyết định trợ cấp thất nghiệp đã được hưởng.

+) Đối với người tham gia nghỉ thai sản, nghỉ ốm trên 14 ngày hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động không đóng BHXH, BHTN, ghi lý do không đóng.

- Cột 4 "Căn cứ đóng": Thành phần này ghi số tiền, hệ số hoặc tỷ lệ tương ứng với mỗi mục diễn giải trong Cột 3. Đối với người tham gia đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nghỉ thai sản hay nghỉ ốm dài ngày, nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động không đóng BHXH sẽ được đánh dấu bằng chữ (x).

- Cột 5 "Tỷ lệ đóng (%)": Tại đây, ghi tỷ lệ tương ứng với tiền lương đóng quỹ HT, TT; ÔĐ, TS; TNLĐ, BNN; BHTN hoặc thu nhập đóng quỹ HT, TT (đối với BHXH tự nguyện). Đối với những người tham gia đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài ngày, nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động không đóng BHXH, sẽ được đánh dấu bằng chữ (x).

 • Bên cạnh các nội dung ghi tại các Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 4 Quy định này, có khung viền nét đơn màu đen.

 • Ghi, xác nhận, chốt sổ BHXH.

 • Ghi, xác nhận thời gian đóng, điều chỉnh thời gian đóng BHXH hằng năm của người tham gia đang đóng BHXH, BHTN (Phụ lục 4.1). Dưới phần ghi quá trình đóng BHXH trong năm, ghi các dòng chữ như sau:

 • Trường hợp đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT của năm .... là .... tháng.

- Tổng lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …/… là .... năm .... tháng. (BHXH đóng bắt buộc là .... năm .... tháng).

- Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng năm .... là .... tháng.

- Tổng lũy kế thời gian đóng BHTN chưa hưởng là .... năm .... tháng.

 • Trường hợp đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT của năm .... là .... tháng.

- Tổng lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./…. là .... năm .... tháng. (BHXH đóng bắt buộc là .... năm .... tháng).

- Tổng lũy kế thời gian đóng BHTN chưa hưởng là .... năm .... tháng.

 • Ghi và chốt sổ BHXH cho những người tham gia dừng đóng BHXH, BHTN (Xem Phụ lục 4.2). Dưới phần ghi về quá trình đóng BHXH, BHTN trong năm, ghi các thông tin như sau:

 • Trường hợp đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT của năm .... là .... tháng.

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./…. là .... năm .... tháng. (BHXH đóng bắt buộc là .... năm .... tháng).

- Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng năm .... là .... tháng.

- Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng là .... năm .... tháng."

 • Trường hợp đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT của năm .... là .... tháng.

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …../….. là .... năm .... tháng. (BHXH đóng bắt buộc là .... năm .... tháng)

- Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng là .... năm .... tháng."

 • Ghi và chốt lại sổ BHXH cho những người tham gia đang bảo lưu điều chỉnh quá trình đóng BHXH hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp (Xem Phụ lục 4.3):

 • Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./…. là .... năm .... tháng. (BHXH đóng bắt buộc là .... năm .... tháng)

 • Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng là ….. năm …. tháng."

 • Mã vạch hai chiều:

 • Mã vạch hai chiều mã hóa thông tin cá nhân trên tờ rời sổ BHXH bao gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số sổ và các thông tin xác nhận thời gian đóng BHXH chưa hưởng của người tham gia được ghi trên sổ BHXH và chuỗi ký tự kiểm tra.

 • Mã vạch hai chiều được in trên tờ rời cuối cùng của mỗi lần in và được ghi bên trái, ngang hàng với dấu của BHXH.

 • Phần cuối là ghi địa danh, ký và đóng dấu:

 • Bao gồm các thông tin địa danh, ngày, tháng, năm.

 • Dưới cùng là Giám đốc BHXH ký tên và đóng dấu.

Như vậy, với các thông tin đầy đủ theo quy định như trên cũng phần nào giúp bạn hiểu hơn về tờ rời bảo hiểm xã hội là gì.

>>> Xem thêm: Phụ Bếp Là Làm Gì? Muốn Trở Thành Đầu Bếp Nhất Định Phải Trải Qua Giai Đoạn Này

tờ rời bảo hiểm xã hội là gì
Nội dung có trong tờ rời cũng góp phần trả lời cho câu hỏi tờ rời bảo hiểm xã hội là gì

3. Cá nhân nào có trách nhiệm bảo quản sổ và tờ rời BHXH?

Cùng với câu hỏi tờ rời Bảo hiểm xã hội là gì thì việc ai giữ tờ rời này cũng là vấn đề nhiều người quan tâm. Dựa trên Điều 19 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nhiệm vụ và trách nhiệm của người lao động được quy định như sau:

 • Tuân thủ quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật.

 • Thực hiện các quy định liên quan đến việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.

 • Đảm bảo bảo quản sổ bảo hiểm xã hội một cách cẩn thận và đúng cách.

Tức là, người lao động chịu trách nhiệm về việc bảo quản sổ cũng như tờ rời bảo hiểm xã hội của mình.

tờ rời bảo hiểm xã hội là gì 1
Người lao động chịu trách nhiệm về việc bảo quản sổ cùng tờ rời bảo hiểm xã hội

4. Làm gì khi mất tờ rời bảo hiểm xã hội?

Trong quá trình tìm hiểm tờ rời Bảo hiểm xã hội là gì nhiều người cũng bày tỏ lo lắng nếu mất giấy tờ này thì cần phải làm gì? Khi bị mất tờ rời BHXH, bạn đừng quá lo lắng mà hãy làm theo 2 cách sau đây để được cấp lại.

4.1. Xin cấp lại tờ rời BHXH trực tiếp ở cơ quan BHXH

Các giấy tờ cần có khi muốn xin cấp lại tờ rời bảo hiểm xã hội là gì?

Người tham gia bảo hiểm cần chuẩn bị các tài liệu sau:

- Tờ khai tham gia hoặc điều chỉnh thông tin Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế (Mẫu TK1-TS).

- Bản sao công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước của người tham gia.

Quy trình nộp hồ sơ để yêu cầu cấp lại tờ rời Bảo hiểm Xã hội:

- Đối với người lao động đang tham gia Bảo hiểm Xã hội tại công ty, hồ sơ sẽ được nộp tại công ty hoặc trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội.

- Đối với người lao động đang trong thời gian bảo lưu đóng Bảo hiểm Xã hội hoặc đã hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội, hồ sơ sẽ được nộp tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội trên toàn quốc.

Thời gian chờ đợi phản hồi và kết quả từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội:

- Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đối với các trường hợp thông thường.

- Trong thời gian tối đa là 45 ngày làm việc, đối với các trường hợp đặc biệt như người lao động đóng Bảo hiểm Xã hội ở nhiều địa phương khác nhau hoặc làm việc tại nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Đối với trường hợp thắc mắc lấy tờ rời bảo hiểm xã hội ở đâu thì mục này cũng đã giải đáp cho bạn.

>>> Xem thêm: Ngành Đầu Bếp Học Trường Nào? Chọn Trường Chuẩn Sẽ Thành Công Vang Dội

tờ rời bảo hiểm xã hội là gì vậy
Đối với người lao động hồ sơ sẽ được nộp tại công ty hoặc trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội

4.2. Xin cấp lại tờ rời BHXH online trên hệ thống VssID

Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc yêu cầu cấp lại tờ rời Bảo hiểm Xã hội có thể được thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng VssID một cách tiện lợi với 3 bước như sau:

Bước 1:

 • Đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng mã số Bảo hiểm Xã hội và mật khẩu được cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp. (Xem chi tiết trong bài viết: Hướng dẫn đăng ký VssID).

 • Trong mục "Quản lý cá nhân", lựa chọn "Dịch vụ công".

các bước tờ rời bảo hiểm xã hội là gì
Đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng mã số Bảo hiểm Xã hội

Bước 2:

 • Truy cập vào mục “Cấp lại sổ Bảo hiểm Xã hội không thay đổi thông tin”.

 • Sau đó, lựa chọn phương thức nhận kết quả là “Qua dịch vụ bưu chính” và nhập thông tin theo hướng dẫn.

tờ rời bảo hiểm xã hội là gì 3
Truy cập vào mục “Cấp lại sổ Bảo hiểm Xã hội không thay đổi thông tin”

Bước 3: Bấm vào nút "Gửi" và đợi nhận kết quả.

5. Các câu hỏi xoay quanh thủ tục xin cấp lại tờ rời BHXH

Thông tin về tờ rời bảo hiểm xã hội là gì đã được giải đáp. Tuy nhiên, vẫn có một số câu hỏi liên quan đến tờ rời mà nhiều người đặt ra. Dưới đây là giải đáp chi tiết.

5.1. Thời gian cấp lại tờ rời bảo hiểm xã hội là bao lâu?

Mốc thời gian xử lý để nhận lại tờ rời bảo hiểm xã hội không vượt quá 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Trong trường hợp cần xác minh lại quá trình tham gia BHXH ở các tỉnh khác hoặc tại nhiều đơn vị khác nhau mà người lao động đã làm việc và đóng BHXH, thời gian xử lý hồ sơ không quá 45 ngày làm việc. Đồng thời, cơ quan BHXH cần phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết về quá trình giải quyết thủ tục.

tờ rời bảo hiểm xã hội là gì mà nhiều người quan tâm
Thời gian xử lý hồ sơ không quá 45 ngày làm việc

5.2. Xin cấp lại tờ rời BHXH có mất phí không?

Theo khái niệm về tờ rời bảo hiểm xã hội là gì cũng như các quy định liên quan, việc xin cấp lại tờ rời BHXH là hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn bị mất tờ rời, cứ tiến hành như các bước ở trên để được nhận lại nhé.

Như vậy job3s đã giải đáp cho bạn những thông tin xoay quanh câu hỏi tờ rời bảo hiểm xã hội là gì. Đây là một trong những tài liệu quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHXH. Để tiết kiệm thời gian và tránh các vấn đề không mong muốn, hãy lưu trữ tờ rời bảo hiểm xã hội một cách cẩn thận. Trong trường hợp bị mất, đừng lo lắng, bạn vẫn có thể yêu cầu cấp lại tờ rời BHXH theo hướng dẫn trên nhé.

Bài viết liên quan
Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Xu hướng chọn các ngành hot trong tương lai chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là thách thức không nhỏ với các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Bởi điều này ảnh hưởng đến việc học tập suốt những năm tháng trên giảng đường và cả quãng đường sau tốt nghiệp. Đứng trước băn khoăn này, job3s sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời.
Xem thêm »
Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến từ module trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Để hiểu rõ hơn module nghĩa là gì, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích và thú vị nhất.
Xem thêm »
Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Trực giác là gì? Chắc hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều người về một khả năng vô hình của con người nhưng lại có hiệu quả trong việc ứng phó mọi vấn đề công việc, cuộc sống. Vậy trực giác đến từ đâu? Người có trực giác tốt là người như thế nào, hợp nghề gì? Khi nào nên và không nên tin vào trực giác? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay qua những điều thú vị trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo và chiêm nghiệm.
Xem thêm »
Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Bạn đã biết các loại phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả? Hãy cùng job3s khám phá ngay. Đối với những công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống nhân viên thường rất ít. Vì vậy, công việc quản lý cũng diễn ra khá đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng trong một tổ chức có khối lượng nhân sự khổng lồ, đòi hỏi bạn cần phải có phần mềm quản lý nhân sự.
Xem thêm »
Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Việc xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Vậy cách xây dựng kịch bản như thế nào? Có những mẫu kịch bản sale trung tâm tiếng Anh nào hay để thu hút học viên? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu ngay.
Xem thêm »
Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh là một trong những điều kiện bắt buộc ứng viên nào cũng phải trải qua. Vì vậy trước khi tiến hành gặp gỡ nhà tuyển dụng, bạn đừng quên tham khảo câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. Job3s đã giúp bạn tổng hợp lại những câu mà người phỏng vấn thường hỏi nhất, bạn hãy lưu lại ngay.
Xem thêm »
Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Công việc của giám đốc nhân sự là gì? Điều tiên quyết để một doanh nghiệp thành công và vươn xa đó chính là yếu tố con người. Để quản lý tốt nhân lực, doanh nghiệp cần phải có một người giám đốc nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và tâm lý. Trong bài chia sẻ này, job3s sẽ mô tả chi tiết về vị trí giám đốc nhân sự. Nếu bạn thấy mình có khả năng và phù hợp với vị trí này thì hãy ứng tuyển ngay.
Xem thêm »
Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Ngành quản trị nhân lực học trường nào là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Việc chọn ngôi trường có chương trình đào tạo hay, phù hợp với khả năng, định hướng của bản thân sẽ giúp bạn yên tâm để theo học suốt 4 năm cũng như tự hào khi cầm bằng cấp trên tay. Top 7 ngôi trường đào tạo chuyên ngành quản trị nhân lực dưới đây sẽ giúp bạn có sự lựa chọn dễ dàng hơn.
Xem thêm »
Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì và quyền của người lao động như thế nào? Hiện nay, rất nhiều người lao động không nắm được quyền lợi, cũng như các nghĩa vụ cần thực hiện. Người lao động cần hiểu rõ các nội dung này để bảo vệ quyền lợi của mình.
Xem thêm »
Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Muốn trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp bạn cần trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuyết phục khách hàng và một ngoại hình thu hút. Đồng thời, bạn cần xác định rõ lĩnh vực bạn muốn tư vấn để có những kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về nghề tư vấn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat