Quốc hội là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của quốc hội

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Hai, 03/06/2024 17:05:00 +07:00
Quốc hội là gì? Trong bất kỳ quốc gia dân chủ nào, quốc hội đóng vai trò then chốt, là cơ quan đại diện cao nhất của đất nước. Đặt biệt tại Việt Nam, quốc hội càng có vị thế và ảnh hưởng trong hệ thống chính trị.

1. Quốc hội là gì?

Định nghĩa quốc hội là gì? Theo Hiến pháp 2013, quốc hội Việt Nam là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề trọng yếu của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.

Các đại biểu quốc hội được Nhân dân cả nước trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Một nhiệm kỳ quốc hội hiện nay là 5 năm, họp thường kỳ 2 lần mỗi năm, ngoài ra còn có thể tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết.

Nắm được định nghĩa quốc hội là gì giúp dễ dàng đưa ra các quyết định bầu cử
Nhân dân nắm được định nghĩa quốc hội là gì giúp dễ dàng đưa ra các quyết định bầu cử

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của quốc hội Việt Nam

Hiểu được định nghĩa quốc hội là gì cũng có thể nhận thấy quốc hội có nhiệm vụ quan trọng. Theo Hiến pháp 1992, quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn chính sau:

 • Lập hiến, lập pháp: Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

 • Giám sát tối cao: Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của quốc hội; xét báo cáo hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

 • Quyết định chính sách quốc gia: Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tài chính - tiền tệ, chính sách dân tộc và đối ngoại.

 • Bầu, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo: Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các chức danh khác.

 • Quyết định tổ chức bộ máy nhà nước: Quyết định thành lập, bãi bỏ các Bộ và cơ quan ngang Bộ; thành lập, giải thể đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

 • Các quyết định khác: Bãi bỏ văn bản trái Hiến pháp, luật; quyết định đại xá; quy định hàm cấp, huân chương, huy chương; quyết định chiến tranh, hòa bình; trưng cầu ý dân.

Nhân dân cũng nên nắm được chính xác nhiệm vụ, quyền hạn của quốc hội là gì để chủ động trong các quyết định
Nhân dân cũng nên nắm được chính xác nhiệm vụ, quyền hạn của quốc hội là gì để chủ động trong các quyết định

3. Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo của quốc hội Việt Nam

Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị. Vậy tại Việt Nam, cơ cấu tổ chức và lãnh đạo của quốc hội là gì?

3.1. Lãnh đạo quốc hội

Chủ tịch quốc hội

Chủ tịch quốc hội là gì? Chủ tịch Quốc hội là người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam, được Quốc hội bầu ra từ giữa các đại biểu Quốc hội. Với vị trí then chốt này, Chủ tịch Quốc hội đảm nhận các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Chủ trì và điều hành các phiên họp của quốc hội, bảo đảm tuân thủ các quy định hoạt động của đại biểu và kỳ họp Quốc hội. Thực hiện việc ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của quốc hội.

 • Lãnh đạo Ủy ban thường vụ quốc hội, chỉ đạo công tác chuẩn bị và chủ trì các phiên họp của Ủy ban và ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ.

 • Chủ trì các hội nghị của đại biểu quốc hội và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ tổ chức.

 • Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của quốc hội về chương trình hoạt động và tham dự các phiên họp của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khi cần thiết.

 • Duy trì quan hệ và liên lạc với các đại biểu quốc hội.

 • Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động của quốc hội.

 • Lãnh đạo công tác đối ngoại của quốc hội, đại diện quốc hội trong quan hệ quốc tế, chỉ đạo hoạt động của đoàn quốc hội Việt Nam tại các tổ chức liên nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ (ảnh minh hoạ)
Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ (ảnh minh hoạ)

Các Phó Chủ tịch quốc hội

Các Phó chủ tịch quốc hội được quốc hội bầu chọn từ số đại biểu quốc hội. Họ hỗ trợ Chủ tịch quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, theo sự phân công của Chủ tịch. Khi Chủ tịch vắng mặt, một trong các Phó Chủ tịch được Chủ tịch uỷ quyền để thay mặt thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch quốc hội.

Xem thêm:

3.2. Ủy ban Thường vụ quốc hội

Chức năng

Ủy ban Thường vụ quốc hội là cơ quan thường trực của quốc hội, đảm nhận các nhiệm vụ chính sau đây:

 • Chuẩn bị, thực hiện chủ trì các kỳ họp quốc hội.

 • Ban hành pháp lệnh về các vấn đề được quốc hội giao, giải thích Hiến pháp và luật.

 • Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của quốc hội, pháp lệnh và nghị quyết của chính mình; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan khác do quốc hội thành lập.

 • Đình chỉ thi hành và trình quốc hội bãi bỏ các văn bản trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của quốc hội.

 • Chỉ đạo, điều hòa và phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu quốc hội.

 • Đề nghị quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh lãnh đạo của quốc hội và các cơ quan khác.

 • Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân; bãi bỏ nghị quyết trái pháp luật và giải tán Hội đồng Nhân dân trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng.

 • Quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Quyết định tình trạng chiến tranh, tổng động viên, động viên cục bộ, ban bố và bãi bỏ tình trạng khẩn cấp.

 • Thực hiện quan hệ đối ngoại của quốc hội; phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ.

 • Thực hiện tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của quốc hội.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban thường vụ quốc hội

Ủy ban thường vụ quốc hội là cơ quan thường trực của quốc hội, gồm Chủ tịch quốc hội, các Phó Chủ tịch quốc hội và các Ủy viên quốc hội. Chủ tịch quốc hội làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ, còn các Phó Chủ tịch quốc hội làm Phó Chủ tịch.

Thành viên Ủy ban thường vụ quốc hội là những đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách, không đồng thời là thành viên Chính phủ. Số lượng Phó Chủ tịch và Ủy viên do quốc hội quyết định.

Nhiệm kỳ của một khóa Ủy ban thường vụ quốc hội được bắt đầu khi được quốc hội bầu ra và sẽ kết thúc khi quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban mới.

Phiên họp Ủy ban thường vụ quốc hội

Họp Ủy ban thường vụ quốc hội là quá trình các thành viên thảo luận và quyết định những vấn đề trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban.

Phiên họp phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự. Ủy ban thường vụ họp thường kỳ mỗi tháng một lần, và có thể họp đột xuất khi cần thiết.

Chủ tịch quốc hội chủ trì phiên họp, các Phó Chủ tịch giúp điều hành theo sự phân công. Một số quan chức khác cũng được mời tham dự tùy theo nội dung bàn bạc.

Ngoài phiên họp, Ủy ban thường vụ còn tổ chức các cuộc họp, hội nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu của thành viên hoặc Chủ tịch quốc hội.

3.3. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của quốc hội

Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của quốc hội là những cơ quan của quốc hội. Họ có trách nhiệm thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, báo cáo và các dự án khác được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ quốc hội giao. Họ cũng thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn do luật định.

Khi cần thiết, quốc hội có thể thành lập các Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định.

Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của quốc hội có cơ cấu tổ chức bao gồm Chủ tịch/Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch/Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác thuộc quốc hội. Thường trực của các cơ quan này giúp giải quyết công việc thường xuyên khi Hội đồng/Ủy ban không họp.

Các cơ quan này có thể thành lập các tiểu ban để nghiên cứu và chuẩn bị các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của mình. Trưởng tiểu ban phải là thành viên của Hội đồng/Ủy ban, nhưng các thành viên khác không nhất thiết phải là vậy.

Trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của quốc hội là gì trong quốc hội
Cần xác định trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của quốc hội là gì trong quốc hội

Từ khái niệm quốc hội là gì cùng những thông tin quan trọng về quốc hội có thể nhận thấy vai trò quan trọng của quốc hội trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, quốc hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh.

Bài viết liên quan
PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là một thuật ngữ được giới trẻ sử dụng trong giao tiếp điện tử. Trong marketing, PPL mang hàm ý khác. Vậy, PPL là gì? PPL là chiến lược truyền thông marketing. Hiểu và áp dụng kênh ứng dụng phù hợp, chiến lược PPL sẽ mang đến hiệu quả ngoài mong đợi, giúp doanh nghiệp có được tệp khách hàng tiềm năng.
Xem thêm »
Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 là mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất hiện nay, giúp cá nhân kê khai đầy đủ nhất về thông tin cá nhân. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng, cần sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như xin việc, nhập học,… Do đó, người kê khai cần ghi đủ và chính xác thông tin tại các mục.
Xem thêm »
Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng được rất nhiều người quan tâm. Là thành phố lớn của khu vực miền Trung, Đà Nẵng hiện không chỉ là trung tâm kinh tế, du lịch mà còn là một trung tâm giáo dục của cả nước. Dưới đây là danh sách các trường đại học cao đẳng chi tiết tại thành phố này, phụ huynh và các bạn trẻ có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Xem thêm »
Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Thủ Đô Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhất các trường đại học và học viện ở miền Bắc. Không những thế, các trường đại học ở Hà Nội cũng luôn nằm trong danh sách các trường top đầu của Việt Nam. Do đó, rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa đại học đều mong muốn có thể đến thủ đô học tập và tìm kiếm cơ hội. Dưới đây, job3s sẽ giới thiệu đến các bạn top 10 trường được đánh giá tốt nhất nơi đây.
Xem thêm »
Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Với nền văn hóa hội nhập toàn cầu hiện nay, LGBT không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng Fem là gì và liên quan thế nào đến LBGT thì không phải ai cũng hiểu rõ. Ngoài ra, thuật ngữ này còn được dùng trong kỹ thuật với một ý nghĩa khác. Để tìm hiểu thêm về điều này, đừng bỏ qua bài viết dưới đây của job3s.
Xem thêm »
Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào? Nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, cơ hội nghề nghiệp cũng rộng mở và được nhiều bạn trẻ quan tâm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp. Ngành nghề nào sẽ phù hợp với phái đẹp? Tất cả sẽ được job3s giải đáp trong nội dung dưới đây.
Xem thêm »
Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Cách xin nghỉ việc đột xuất vừa khéo léo vừa thể hiện sự chuyên nghiệp là điều được nhiều người quan tâm. Nếu xin nghỉ không khéo, bạn có thể gây ấn tượng xấu với sếp, thậm chí bị từ chối yêu cầu. Ngược lại, cách xin nghỉ lịch sự với lý do thuyết phục giúp bạn dễ dàng được chấp thuận mà không ảnh hưởng đến công việc hay các mối quan hệ.
Xem thêm »
Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Nắm bắt xu hướng nghề nghiệp chủ đạo, các ngành nghề tương lai tiềm năng là cách để các bạn trẻ đáp ứng được nhu cầu xã hội và có được cơ hội nghề nghiệp tốt nhất sau này. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ đổi mới liên tục như hiện nay, nhiều ngành nghề sẽ có nguy cơ đào thải. Nếu bạn đang thắc mắc các ngành nghề có triển vọng trong tương lai gồm những gì, đừng bỏ qua top 10 mà job3s giới thiệu dưới đây.
Xem thêm »
Trọng số là gì? Tính ứng dụng siêu cấp trong nhiều lĩnh vực có thể bạn chưa biết

Trọng số là gì? Tính ứng dụng siêu cấp trong nhiều lĩnh vực có thể bạn chưa biết

Trọng số là gì? Có lẽ, trong cuộc sống, không phải ai cũng biết đến khái niệm trọng số hoặc khi nghe đến cũng sẽ nghĩ rằng trọng số là một công thức liên quan đến toán học. Tuy nhiên, trên thực tế trọng số được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Để hiểu hơn về trọng số là gì, mời bạn cùng đón đọc những thông tin vô cùng hữu ích trong bài viết dưới đây.
Xem thêm »
Slot là gì? Mách bạn ý nghĩa cực thú vị không phải ai cũng biết

Slot là gì? Mách bạn ý nghĩa cực thú vị không phải ai cũng biết

Slot là gì có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người hiện nay. Slot về cơ bản là một từ tiếng Anh không chỉ được sử dụng nhiều trong giao tiếp đời sống mà còn xuất hiện cả ở trong các lĩnh vực như hàng không, máy tính,… Để giúp bạn giải đáp câu hỏi slot nghĩa là gì, bài viết dưới đây sẽ mách bạn những ý nghĩa cực thú vị của từ này cũng như cách dùng sao cho đúng và phù hợp nhất.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat