Những điều viên chức không được làm theo Luật Viên chức

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Ba, 23/04/2024 18:00:00 +07:00
Theo quy định hiện hành, những điều viên chức không được làm bao gồm những gì? Viên chức có bị kỷ luật không? Khi nào viên chức bị cho nghỉ việc? Tìm hiểu những nội dung chính được quy định trong Luật Viên chức ngay sau đây.

1. Khái niệm viên chức là gì?

Theo Điều 2 Luật Viên chức 2010, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc. Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Viên Chức Là Gì? Cách Tính Lương Viên Chức Từ 1/7 Có Gì Mới?

2. Những điều viên chức không được làm theo Luật Viên chức

Viên chức là những người có năng lực và những phẩm chất được nhân dân và Nhà nước tin tưởng bầu ra để làm việc trong cơ quan Nhà nước. Chính vì vậy, bên cạnh những quyền lợi và thẩm quyền mà viên chức được thực hiện, thì cũng có những hành vi, công việc viên chức không được làm.

Theo Điều 19 Luật Viên chức 2010 quy định về những điều viên chức không được làm như sau:

“1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, bạn thấy rằng những điều viên chức không được làm là trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; Sử dụng tài sản cơ quan với quy định; lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống phá Nhà nước; một số việc khác liên quan đến phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

những điều viên chức không được làm
Những điều viên chức không được làm theo quy định pháp luật hiện hành

3. Nghĩa vụ của viên chức

Sau khi đã nắm rõ được những điều viên chức không được làm theo quy định hiện nay, cùng tìm hiểu các nghĩa vụ cụ thể của viên chức:

3.1. Nghĩa vụ chung của viên chức

Theo Điều 16 Luật Viên chức 2010, nghĩa vụ chung của viên chức bao gồm:

 • Chấp hành đường lối, chủ trường, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

 • Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư.

 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

 • Bảo vệ bí mật Nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao.

 • Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

3.2. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

Theo Điều 17 Luật Viên chức 2010, các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp bao gồm:

 • Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

 • Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

 • Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ những quy định sau:

 • Có thái độ lịch sự, và tôn trọng nhân dân.

 • Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn.

 • Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân.

 • Chấp hành đầy đủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

 • Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

nghĩa vụ của viên chức là gì
Các nghĩa vụ của viên chức được quy định tại Điều 17 Luật Viên chức 2010

3.3. Nghĩa vụ của viên chức quản lý

Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại mục 3.1, 3.2 và các nghĩa vụ tại Điều 18 Luật Viên chức 2010, cụ thể như sau:

 • Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách và thẩm quyền được giao.

 • Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

 • Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

 • Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Xem thêm: Biệt Phái Viên Chức Là Gì? Những Thông Tin Quan Trọng Cần Biết

4. Viên chức có bị kỷ luật không?

Nếu vi phạm những điều viên chức không được làm thì viên chức sẽ bị kỷ luật theo quy định. Theo Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về những hình thức kỷ luật dành cho viên chức như sau:

“1. Áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Buộc thôi việc.

2. Áp dụng đối với viên chức quản lý

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Buộc thôi việc.

Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại Điều này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, có thể thấy, viên chức vẫn bị xử lý kỷ luật khi vi phạm những điều viên chức không được làm tuỳ vào mức độ khác nhau mà mức xử phạt cũng khác nhau.

viên chức có bị kỷ luật không
Viên chức vẫn bị xử lý kỷ luật khi vi phạm quy định của pháp luật

5. Ai có thẩm quyền kỷ luật viên chức?

Bên cạnh việc nắm rõ những điều viên chức không được làm thì bạn cũng cần phải biết ai có thẩm quyền kỷ luật viên chức? Theo Điều 31 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền kỷ luật viên chức như sau:

 • Đối với viên chức quản lý: Người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

 • Đối với viên chức giữ chức vụ: Chức danh do bầu cử thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định công nhận kết quả bầu cử tiền hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

 • Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

 • Đối với viên chức biệt phái: Người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, và đề nghị hình thức kỷ luật. Hồ sơ xử lý kỷ luật được gửi về đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái để ra quyết định kỷ luật theo thẩm quyền.

 • Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại tổ chức, cơ quan, đơn vị cũ mà khi chuyển sang tổ chức, cơ quan, đơn vị mới mới phát hiện hành vi vi phạm và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thẩm quyền tiến hành và xử lý kỷ luật thuộc tổ chức, cơ quan, đơn vị cũ nơi viên chức công tác. Hồ sơ, quyết định kỷ luật phải được gửi về tổ chức, cơ quan, đơn vị đang quản lý viên chức.

 • Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trước đây đã giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách thì những người có trách nhiệm liên quan phải bàn giao hồ sơ để đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý viên chức thực hiện việc xử lý kỷ luật.

 • Đối với viên chức làm việc trong Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thì thẩm quyền xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của cơ quan quản lý viên chức.

ai có thẩm quyền kỷ luật viên chức
Người đứng đầu từng bộ phận có thẩm quyền kỷ luật viên chức khi vi phạm những điều viên chức không được làm

6. Khi nào viên chức bị cho nghỉ việc?

Nếu vi phạm những điều viên chức không được làm thì có bị cho nghỉ việc không? Theo Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức 2010 (được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp động làm việc của viên chức như sau:

 • Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

 • Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 57 của Luật này.

 • Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khoẻ của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc.

 • Do thiên tai, hoả hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn.

 • Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 • Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

Như vậy, hiện có tổng cộng 06 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức. Nếu một viên chức bị rớt vào các trường hợp trên đây thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng, việc đó đồng nghĩa với viên chức bị cho nghỉ việc.

khi nào viên chức bị cho nghỉ việc
Hiện có tổng cộng 06 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Viên Chức, Công Chức Nhà Nước 2023

Trên đây là một số thông tin về những điều viên chức không được làm theo quy định của pháp luật hiện hành. Hy vọng, đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp bạn nắm rõ được nghĩa vụ của viên chức, viên chức có bị kỷ luật hay không, ai có thẩm quyền kỷ luật viên chức và trong trường hợp nào thì viên chức bị cho nghỉ việc.

Bài viết liên quan
Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì là một khái niệm quan trọng cần tìm hiểu khi học một ngôn ngữ. Ngữ pháp không chỉ là cấu trúc của ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và sự giao tiếp thành công. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm ngữ pháp trong bài viết chi tiết dưới đây.
Xem thêm »
Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF không còn xa lạ đối với ai có ý định đầu tư sinh lời ở thị trường chứng khoán. Vậy quỹ tài chính ETF là gì, hoạt động như thế nào, có ưu điểm và nhược điểm gì? Nếu đang là nhà đầu tư hoặc có ý định đầu tư, bạn cần hiểu rõ về loại quỹ này để có quyết định sáng suốt.
Xem thêm »
Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Tham khảo ngay những câu nói xin nghỉ học hay nhất để nhận được sự thông cảm từ thầy cô. Không ít những bạn học sinh, sinh viên cảm thấy thấy lo lắng và bối rối vì không biết nên thuyết phục giáo viên hay giảng viên của mình như thế nào để được xin nghỉ học. Dưới đây là những câu nói xin nghỉ học hay nhất bạn có thể tham khảo và sử dụng trong những tình huống phù hợp của bản thân.
Xem thêm »
10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

Với sự đa dạng và linh hoạt, các việc làm online tại nhà uy tín giúp bạn tận dụng thời gian rảnh rỗi mà còn mang đến nguồn thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển. Job3s đã tổng hợp 10+ việc làm online uy tín, an toàn nhất hiện nay để bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp và tự do tài chính của riêng bạn.
Xem thêm »
Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Lời mở đầu báo cáo thực tập dù chỉ chiếm một phần nhỏ dung lượng nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc tạo ấn tượng ban đầu với giảng viên. Vậy làm thế nào để tạo nên lời mở đầu thu hút và lôi cuốn? Job3s sẽ gợi ý các mẫu lời mở đầu sáng tạo trong bài viết này giúp báo cáo thực tập của bạn được đánh giá cao.
Xem thêm »
Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Bạn đang có ý định tìm việc tại quận 12 nhưng không biết các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí nào? Điều kiện công việc như thế nào, liệu bạn có phù hợp hay không? Đừng bỏ qua bài viết sau, job3s sẽ giúp bạn hiểu rõ tất tần tật về vấn đề này, hãy cùng theo dõi ngay.
Xem thêm »
Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu có thể giúp nhận biết nền kinh tế của một quốc gia có phát triển hay không. Tuy nhiên xưa nay, hầu như mọi người đều cho rằng, đây là công thức cực kỳ khó hiểu và khó tính. Bạn cũng đồng tình với quan điểm này? Mời bạn cùng job3s tham khảo ngay cách tính đơn giản nhất trong bài hướng dẫn sau.
Xem thêm »
Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào là vấn đề rất được quan tâm trong mỗi kỳ tuyển sinh đại học. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, sau khi tốt nghiệp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, trong nhiều năm, ngành này luôn nhận được lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh rất lớn. Vậy những trường nào chuyên đào tạo ngành học này và có chất lượng đầu ra tốt nhất? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu.
Xem thêm »
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat